12 poorten van ontspanning (Inleiding)

PoortWaardeEmotieIdentiteitHoudingGedrag
1.Schaamte
Schuld Apathie Verdriet
20
30
50
75
Vernedering
Schuld geven Wanhoop
Treurnis
Haatdragend
Slecht Hopeloos Tragisch
Eliminerend
Destructief Afstandelijk Moedeloos
Verachtend
Wraakzuchtig Veroordelend Onverschillig
2. Angst  100Bezorgdheid  BeangstigendTerugtrekkenVasthoudend
3. Verlangen  125HunkerenTeleurgesteldOnderdanigOntkennend
4. Boosheid  150HaatVijandigAgressiefWraakzuchtig
5. Trots  175Minachting  OordelendOpblazenOnverschillig
6. Moed  200BevestigendRedelijkKrachtigPermitterend
7. Neutraliteit  250VertrouwenBevredigendOntspannenInnemend
8. Bereidheid  310OptimismeHoopvolIntentioneel  Inspirerend  
9. Acceptatie  350Vergeving  HarmonischOverdragendBarmhartig
10. Betekenis  400Begrijpend  Begripvol  OnderscheidendWijs  
11. Liefde Plezier  500 540Eerbiedig OvergaveGoedaardig CompleetVernieuwend VerheerlijktLiefdevol
Eenheid
12. Vrede Verlichting  600 700-1000Gelukzaligheid Onuitsprekelijk  Perfect ZijnVerlicht Puur bewustzijnVerbonden Zelf
Doorontwikkeld door Reiki Healing Instituut 2022
  1. De vele maskers van spanning, pijn en lijden (onwaarheid)

Schaamte (20) en schuld (30)

Bovenaan de kaart zijn de energievelden genaamd schaamte op 20 en schuld op 30. De emotie die met deze niveaus gepaard gaan, is zelfhaat en het proces dat gaande in het bewustzijn is een proces van zelfvernietiging. De kijk op de wereld die met dit energieveld verbonden is, is die van zonde en lijden. Daarom zou de God van zo’n wereld de potentiële ultieme vernietiger moeten zijn die zelfs boos is op de mensheid en hun eeuwige zielen voor altijd in de hel zou gooien. Met zo’n perceptie van God en het wereldbeeld heeft men niet echt een duivel (vijand) nodig. Er is dus geen duivel die onder Gods visie staat, omdat dat echt de demonische afbeelding van God is.

Voor veel mensen op de wereld komt de dood als een kwestie van roofbouw of ookwel “passieve zelfmoord” vanwege onbewuste schuld en zelfhaat. Zelfmoord kan de vorm aannemen van niet voor zichzelf zorgen, de eigen boontjes niet kunnen doppen, het wegkijken van verantwoordelijkheden, een uitvlucht zoeken door bijvoorbeeld risicovol gedrag op te zoeken, danwel een overdosis van een verslavende drug nemen.

Apathie (50)

De emoties bijbehorend van apathie zijn hopeloosheid, wanhoop, moedeloosheid en depressie. Het gevolg van het verlies van energie. Apathie leidt ertoe de wereld als hopeloos wordt ervaren. Geen geloof in een God en/of deze bestaat niet. Er zijn veel sceptici, atheïsten en filosofen die onbewust een bepaald standpunt rechtvaardigen dat de realiteit (waarheid) ontkent en dit proberen te rationaliseren, te verdedigen en/of verstandig te laten klinken. Ze voeren een strijd tussen “waarheid” en “onwaarheid”. Wat men kan beschrijven als dualiteit. De ideeën dat God niet bestaat, de toestand van het leven is hopeloos, niet meer te redden, zijn destructief. Het ontneemt elke vorm van kracht.  Apathie wiegt mensen in slaaptoestand, waarbij men wacht op de bevestiging van een negatieve boodschap en ze zullen dan zeggen: “zie je wel, ik heb het altijd al gezegd”. Het glas is altijd halfvol. Er is geen enkele reden om positief te zijn. Door jarenlang deze houding en gedachten te ondervinden, heeft hersenonderzoek aantoond, dat er een verschuiving van neurotransmitters plaats vindt, waardoor een klinische toestand ontstaat die hopeloosheid wordt genoemd. Dit verklaart het vele gebruik van anti-depressiva. Hiermee wordt echter het signaal weggemaakt, maar blijft de kern van apathie bestaan.

Verdriet (75)

Wanneer me in staat is om verdriet toe te laten, welke samenhangd met de kern van apathie, dan verschuifd het energieveld. Gevoelens van verlies, moedeloosheid en/of spijt krijgen dan ruimte. Verdriet is het verlies van energie van het leven en de wil om te leven.

Wanneer de wil om te leven verloren gaat, dan gaat de energie uit het universum (waarheid) ook verloren, wat leidt tot depressie.  Depressie is een staat van apathie: onderdrukt verdriet. Mensen in rouw en/of te maken hebben met verlies van baan, relatie, financien, aanzien of status zien een droevige wereld en een God die hen negeert. Ze worden echter niet meer gezien door henzelf. Ze ontkennen zichzelf door een vlucht te maken in een onware (schijn)wereld. Het ophalen van deze aannames en overtuigingen verbeterd enorm de ruimte die men nodig heeft om verder te komen/groeien/ontwikkelen/transformeren.

Angst (100)

Angst beheerst een groot deel van de wereld en speelt ook een zeer belangrijke rol in een individuele leven. De reclame-industrie speelt in op angsten door (verbeter)produkten te aan te bieden. Er is een probleem (angst) en de industrie heeft een broodnodige oplossing.

Verdriet heeft betrekking op iets uit het verleden en angst is zorgen maken over een toekomst. Onder invloed van angst is er paniek, een laag zelf-vertrouwen, lage eigen-waarde. Mensen in angst maken zelfzich kleiner ten opzichte van de ander(slachtoffer). Angst zorgt ervoor dat mensen voorzichtiger worden. Hierdoor neemt hun energieveld af. Men voelt zich slachtoffer van een situatie. Er komt machteloosheid uit voort. “Ik ben zwakker ten opzichte van het sterkere”. “Ik ben kleiner dan het grotere”. Veel angst vormt zich in de jeugdjaren. Signalen die ouders afgeven vormen vaak de bron van angst. De eigen onzekerheid van de ouder, maakt het kind ook onzeker en angstig. Ouders zijn geneigd om zichzelf te kort te doen en dragen deze houding over aan hun kinderen. Angst wordt dan een weerstand die bijna niet te overwinnen valt. Een hoge drempel. Met de aandacht voor angst kan de onderliggende verdriet, apathie, schuld of schaamte worden erkend en worden opgelost.

Verlangen (125)

Iedereen is op zoek naar plezier. We verlangen naar plezier, vrijheid, doen wat we willen doen. Verlangen kan een heel leven voortduren. De reclamewereld maakt hier weer handig gebruik van, door een (on)bewuste verbinding een verlangen te creëren. Verlangen kan de motivatie zijn om succesvol of beroemd te (willen) worden, om veel geld en materialisme te bezitten. Dit voedt de illusie dat wanneer er alles binnen bereik is (zoals de perfecte man/vrouw), er een onverzadigbaar geluk aanwezig zal zijn: “En ze leefden nog lang en gelukkig……..” is een vaak een mooi einde van een verhaal. Helaas komt dit maar zelden voor.

Daarnaast is er een verschil tussen iets “nodig hebben” en “iets willen”. Verlangen en willen creert iets dat onverzadigbaar en daardoor nooit echt bevredigbaar is. Nodig hebben is meer behoefte bevrediging.

Het energieveld is tweeledig: positief als motivatie en intentie om potentiële en innerlijke doelen te vervullen (The Secret). Negatief: Het niet behalen van gestelde doelen leidt tot teleurstelling, frustratie en wrok. (en angst, verdriet, apatie, schuld en schaamte)

Boosheid (en woede) 150

Boosheid en woede gaat gepaard met een grote hoeveelheid energie. Als de boze persoon weet hoe hij die woede constructief kan gebruiken in plaats van destructief, kan de energie van boosheid vervolgens leiden tot transformatie. Mensen die achtergesteld leven, kunnen boosheid inzetten om hun positie te verbeteren. (denk aan allerlei vormen van demonstraties/opkomen voor jezelf).

Boosheid kan dus worden gebruikt om vastberadenheid en vasthoudendheid te stimuleren. De boosheid die we in het dagelijks leven zien of ervaren, is meestal in de vorm van teleurstelling, frustrtie of wrok. Op een ernstiger niveau kan het leiden tot haat, moord of zelfs oorlog.

Boosheid is een vuurkracht en die wil worden gezien. Het wil expanderen. Daar moet aandacht voor zijn en als de aandacht niet wordt (h)erkent of zelfs wordt ontkent, gaat boosheid op zoek naar aandacht. Positief of negatief. Positief voor een verbetering van een situatie, negatief als boosheid oncontroleerbaar wordt.

Trots (175)

Trots wordt ook wel hoogmoed, overmoed, zelfoverschatting of valse trots genoemd. We kennen allemaal de uitdrukking: “Hoogmoed komt voor de val”. Mensen die zichzelf of de situatie niet goed inschatten lopen vervolgens in hun eigen gezette val. Deze (onware) vorm van trots staat voor arrogantie, minachting, cynisme, sacarsme enz. Feitelijk is het een ontkenning van de waarheid: Het niet (h)erkennen dat we allemaal gelijk zijn, gelijke mogelijkheden hebben. Samen kunnen delen. Trotse mensen maken zich groter, onbereikbaar en/of sluiten zich af in hun ivoren toren. Kijken neer op de ander. Reageren defensief, vanachter “hun schuilplaats”. Trotse mensen zijn rigide. Verwachten respect, maar geven geen respect. Hun waarheid is DE (schijnbare) waarheid. Wat natuurlijk een illusie is, een onware identiteit. Trots is vaak het topje van de ijsberg. Het is een vorm van narcisme. Wel kijken en oordelen over de ander, maar niet naar zichzelf (durven) kijken.

Veel mensen hebben te maken gekregen, veelal vanuit hun jeugd met de bovenstaande emotionele staten. Onderzoek doen en inzicht verwerven, in wat speelt is al een enorme overwinning. Het overwinnen van “onwaarheid” of spanning/pijn/lijden is de opmaat voor groei naar ontspanning. We noemen dit healing. Reiki en de Reiki 1 cursus gevolgd bij Reiki Master Ray is een prachtige eerste stap op het proces naar ontspanning.

  • De weg naar ontspanning (waarheid)

Om weer op eigen benen te kunnen staan, is ware kracht nodig. De emotionele staten onder de 200, zijn verschillende vormen van uit oefenen van macht. Macht die wordt gevoed door een behoefte aan controle, goed/afkeuring, veiligheid en zekerheid/vertrouwen.

Moed (200) Alles is energie

Moed lijkt een kleine stap van 25 punten, maar is het essentiele verschil, het kritieke punt tussen waarheid en onwaarheid. Moed is nodig om te veranderen, wat men kan veranderen. Hierdoor kunnen alle emotionele staten van onder de 200 worden geheeld en voor ontspanning zorgen.

Moed zorgt ervoor dat energie “voor jou gaat werken”. Dit is essentieel anders dan dat “het leven energie kost”. Dit laatste is onwaarheid. Het leven hoeft geen energie te kosten. Wel is het zo dat je eerst in een staat zult moeten komen, waarbij je voldoende geheeld bent.

Empowerment, de energie voor je laten werken.

Op het niveau van moed ervaren mensen steeds minder of minder lang negatieve gevoelens, want ze hebben nu de kracht om met die energieën om te gaan. Het kritische kantelpunt is “empowerment”. Een mens wordt (steeds weer) opnieuw “bekrachtigd”, “aangevuld” of “in zijn kracht gezet”, door de waarheid te na te streven, door de waarheid te erkennen en de beslissing te nemen dat men de waarheid wil dienen. Dat vraagt oprechtheid, openheid en bereidwilligheid. Dit is uiteraard van cruciaal belang voor het herstel van alle eerdergenoemde emotionele spanningen. We hebben geleerd van de anonieme alcoholisten beweging, dat wanneer de eerste stap: “We erkennen dat we machteloos zijn”, de energie draait van zwak naar krachtig. Wanneer de zelfoverschatting van trots wordt doorbroken, is men in staat om bergen te verzetten. Wellicht nog steeds behept met alle onzekerheden qua emtionele staten, maar wanneer mensen voor zichzelf (voor de waarheid) durven op te komen, gesteund door de juiste motieven van kracht in plaats van macht, zijn ze in staat om op een veel effectievere manier te functioneren voor zichzelf, de ander en de wereld als geheel.

Neutraal (250)

De emotie van neutraal is zelfvertrouwen. Men ervaart zelfvertrouwen als er in voldoende mate zekerheid is. Men ervaart een vorm van veiligheid. Er is goedkeuring over zichzelf en de wetenschap dat men adequaat kan reageren op (onvoorspelbare) situaties. Dit geeft een gevoel van controle. Men ziet zichzelf of de wereld niet meer vanuit het perspectief van een slachtoffer. Simpelweg omdat men geen slachtoffer kan zijn. Men is neutraal (geworden). Er zijn wellicht nog allerlei verlangens, maar men wordt er niet door beheerst of overheerst. Men staat volledig in de kracht des levens. Handelt vanuit “de waarheid”. Men accepteert dat wat op het pad komt als onderdeel van het leven. En heeft daar geen oordeel over. Alles moet zijn, zoals het zich aandient. Dit geeft een enorm machtig gevoel van vrijheid en/of onthecht zijn van pijn of lijden.

Bereidheid (310)

Bereidheid is een intentie. Een intentie zich af te stemmen op, te commiteren aan en daar waar nodig aan te vullen. Dit is een enorme kracht. Een levendigheid: met een intentie om ja te zeggen, zich te binden, zich verbonden te voelen. Een aanzoek doen is een prachtig mooi voorbeeld van bereidheid. Het levert veel energie op. Er kunnen constructieve plannen worden gemaakt(en uitgevoerd).   

Acceptatie (350)

Het energieveld wordt steeds krachtiger naarmate de waarde omhoog gaat. Acceptatie is een emotionele staat van capabel, adequaat en zelfverzekerd zijn. Hier begint echte transformatie in bewustzijn. Hier wordt het zaadje van ontspanning gepland. Het zaadje ontspanning dat alle kwaliteiten heeft om verder uit te groeien, zodat de vrucht van kracht zich kan laten zien. Het is een soort lantaarn in een donkere omgeving. Door de energie van acceptatie is er licht in de duisternis. Men is zich bewust van de eigen mogelijkheden en laat zich niet makkelijk meer aan de kant zetten. De duisternis verdient om belicht te worden. Kwartiermakers is een functie die goed bij deze mensen passen. Ze kunnen door hun kracht dingen in gang zetten en gaandeweg verduurzamen. Ze weten dat voorspoed zal komen. De situatie zal altijd passend zijn bij wat nodig is. Dit leidt tot een algemene manier om gemakkelijk met de omgeving te kunnen omgaan. Op basis van eigen kracht, weet men (gemakkelijk) staande te blijven.

Betekenisvol zijn (400)

Het energieveld van betekenisvol zijn, is een combinatie van rede en logica gebruikmakend van het intelect. Hiermee is men in staat tot symbolisch denken en abstractie. Dit is het niveau van discipline, structuur en vasthoudendheid die overeenkomstig is met de innerlijke en uiterlijke wereld. Voelen wat waar is en wat niet. Voorbij aan eigen belang, verlangens, aversies en andere persoonlijke kenmerken. Het is een staat van volwassenheid, doorleefdheid, afwegen van voor- en nadelen ten opzichte van de haalbaarheid. De waarheid is leidend. De werkelijkheid gaat steeds meer op in de waarheid. Zij worden steeds meer eenheid. Hierdoor is men in staat om vermogens te ontwikkelen tot assimilatie, herkenning, clasificatie, begrip, betekenis van informatie op grond van abstracte symbolen en hun onderlinge relaties. Intellect en rede zijn nodig om betekenis en waarde te intepreteren binnen de verschillende domeinen en wetenschappen. Op dit niveau gaat het meer om beheren in plaats van beheersen. Het niet-emotionele aspect wint terrein op basis van loslaten van individualisatie. Alles wordt steeds meer eenheid en is ondergeschikt aan die eenheid. Er is maar “een waarheid”. En die is simpel en eenvoudig.

Voorwaardelijke Liefde (500)

Om liefde in zijn volle aanweigheid te kunnen omarmen is een paradigmasprong nodig. Alle logica van rede (licht en energie) van de geest maakt een sprong naar het hart. Liefde is aards en menselijk. Hierdoor is liefde in eerste instantie voorwaardelijk en selectief. Na verloop van tijd is het mogelijk licht en liefde te combineren in het hart, wat een enorm gevoel van extase of gelukzalligheid oplevert. Deze openbaring is een voedingsbodem voor de neurotransitters in de hersenen. De afgifte van endorfine, oxytocine wordt verhoogd. Hiermee wordt de stap gemaakt van het indivualisme naar het collectieve. Het opgaan in het geheel. De ander zien als zichzelf.

Onvoorwaardelijke liefde (540)

Het opgeven van individuatie geeft levendigheid. De voorkeur is niet meer gericht op het zelf. Het opgaan in eenzelfde soort mensen geeft veel meer voldoening. Het is een vorm van broederschap, kameraadschap. Een voor allen, allen voor een. De ervaring van eindeloze liefdevolle steun, aanwezigheid, oneindigheid. 1 + 1 = 3.

Verlichting (600 – 1000)

Woorden kunnen eigenlijk niet (goed) beschrijven wat deze perfectie vormgeeft. Vorm en inhoud worden een. Er is geen afgescheidenheid, allemaar eenheid. Schoonheid, levendigheid, vreugde, overweldigendheid, stilte, rust en ontspanning.

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close